1. Waarom dopen?
2. Wat gebeurt er bij de doop?
3. Hoe wordt er gedoopt?
4. Wie kunnen er worden gedoopt?
5. Bent u gedoopt?

1. Waarom dopen?
We kunnen deze vraag het beste beantwoorden door een aantal teksten uit de Bijbel te lezen.
Marc.16:15-16 Wie gelooft en zich laten dopen zal behouden worden.
Matt.28:19 maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen.....
Hand.2:38 ..en eenieder van u late zich dopen...
Hand.10:47-48 En hij beval hen te dopen...
Joh.4:1-2 Jezus doopte zijn discipelen
Matt.3:13-17 Jezus werd zelf gedoopt.
U ziet: de Bijbel zelf roept ons op om ons te laten dopen. Bekering en doop horen bij elkaar. We
lezen dit nogmaals in Hand.2:41. We zien hier de reacties van de toehoorders op de uitleg van
Petrus: Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden drieduizend
zielen toegevoegd.
Dopen is een stap in gehoorzaamheid voor iedereen die een christen is geworden en Jezus
Christus heeft aanvaard als Heer en eigenaar van zijn leven.


2. Wat gebeurt er bij de doop?
Ook hier zullen we weer enkele teksten uit de Bijbel lezen om te zien welk een diepe betekenis en
uitwerking de waterdoop heeft in het leven van een christen.
Matt.3:15 Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.
In plaats van vervullen zou je hier ook mogen lezen: voltooien. Jezus is voor onze
zonden aan het kruis gegaan. Als we tot geloof komen, dan aanvaarden we dit offer
van Jezus voor ons eigen leven. Dit is het begin van het werk dat God in ons leven
wil doen. Een werk van rechtvaardiging. Dit werk wordt in ons voltooid als we ons
laten dopen. De doop is dus niet zomaar symbolisch. Er gebeurt ook echt iets. In de
doop wordt het werk van gerechtigheid in ons voltooid.
Rom 6:3,4 Hier wordt onze doop gelijkgesteld met de dood van Christus.
We noemen dit ook wel het watergraf. Als we in het water gaan, leggen we de oude
mens af. We herrijzen uit dit watergraf als een nieuwe schepping, precies zoals
Jezus opstond uit de dood.

Kol.2:11-12 Ook hier vinden we deze vergelijking van de doop met een begrafenis van de oude
mens, onze oude natuur.
Tit.3:5 Hier wordt gesproken van het bad der wedergeboorte.
We zien dus ook hier dat de doop het einde van ons oude leven zonder Christus en
het begin van een nieuw leven met Christus aangeeft: de wedergeboorte.
Gal.3:27 Door de doop krijgen we op een heel bijzondere wijze deel aan Christus: we worden
met Hem bekleed.
Onze oude, vieze kleren worden uitgetrokken, we krijgen een heel nieuw, wit kleed.
Dit is een beeld dat ook op andere plaatsen in de bijbel wordt gebruikt. In Jesaja
61:10 lezen we dat Hij ons bekleed met de klederen des heils.
In Lukas 15:22 krijgt de verloren zoon bij zijn thuiskomst een feestkleed!
Zijn wij niet allen als die verloren zoon die weer thuiskomt bij de hemelse Vader?
Voor Hem is het feest en Hij bekleed ons met feest klederen, met klederen des heils,
we worden bekleed met Christus zelf!
1 Petr.3:21-22leert dat de doop een bede is van een goed geweten.
M.a.w. we worden niet alleen van buiten gewassen, maar ook ons innerlijk wordt
gereinigd. Dat is precies wat nodig is om te worden gered. Ons hart moet veranderd
worden, want God ziet ons hart aan. Kolossenzen 2:11 noemt de doop dan ook de
besnijdenis van het hart.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de doop een uiterlijke handeling is, die een innerlijke
verandering teweegbrengt. We worden een nieuwe schepping. Vaak wordt de bekering gezien als
het moment van wedergeboorte, maar meer nog is misschien toch wel het moment van dopen
van belang. In de praktijk horen bekering en doop uiteraard hand in hand te gaan.


3. Hoe wordt er gedoopt?
Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk in de Griekse taal geschreven. Het woord dat in deze
grondtekst wordt gebruikt is baptizo. Dit woord wordt ook in het Engels gebruikt voor dopen (to
baptize). Ook de baptisten ontlenen hun naam aan dit woord.
De letterlijke betekenis van dit woord is onderdompelen. Dat wil dus zeggen: helemaal ondergaan.
Dit sluit aan bij de vergelijking met het watergraf, die we eerder al zagen. De hele mens wordt
begraven en niet een klein stukje.
Als we in Matt.3:13-17 lezen over de doop van Jezus, dan lezen we dat Johannes doopte in de
Jordaan. Johannes en Jezus waren dus helemaal in het water. Na de doop steeg Jezus op uit het
water. Hij was dus helemaal in het water geweest.
De doop wordt in Titus het bad der wedergeboorte genoemd.
Conclusie: dopen is helemaal onderdompelen. Bij de waterdoop worden mensen dus helemaal
ondergedompeld in water. Dit is dus iets anders als de besprenkeling zoals die in sommige andere
kerken gebruikelijk is.
Als we dopen, dan dopen we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam
van Jezus.


Zie de volgende teksten.
Matt.28:19
Handelingen 2:38
Handelingen 8:16
Handelingen 10:48
Handelingen 19:5


4. Wie kunnen er worden gedoopt?
Een duidelijk antwoord op deze vraag lezen we in Hand.8:37. Hier lezen we de geschiedenis van
de kamerling van Morenland. Hij is juist van Jeruzalem gekomen en leest in zijn wagen uit de
profeet Jesaja. Dan ontmoet hij Filippus, die door de Heer naar hem toe is gezonden. Er ontstaat
een gesprek waarin Filippus uitleg geeft over het schrift gedeelte dat de kamerling heeft gelezen.
De reactie van deze kamerling op de prediking van Filippus is: Zie daar is water, wat is er op tegen
dat ik gedoopt wordt? In deze vraag zien we een bevestiging dat Filippus niet alleen sprak over
bekering, maar ook over de doop. Het antwoord van Filippus luidt:

Indien gij van ganser harte
gelooft, is het geoorloofd. En de kamerling wordt gedoopt op zijn getuigenis van zijn geloof in
Jezus Christus, de Zoon van God.


Ook in Hand.2:38 lezen we: wie gelooft en zich laat dopen. Steeds is het in de Bijbel eerst geloven,
daarna de doop.
Deze volgorde wordt bij ons ook aangehouden. Wij dopen iemand pas als er een duidelijke
bekering heeft plaatsgevonden en de betrokkene zelf zijn geloof in Jezus Christus, de Zoon van
God kan belijden.
Daarom worden bij ons geen kleine kinderen gedoopt die nog niet kunnen getuigen van een
persoonlijk geloof in God. Paulus zegt in 1 Cor.7:14 dat een kind is geheiligd in de ouders.
Natuurlijk zal ook het kind als het opgroeit op een leeftijd komen dat het zelf een keuze voor de
Here God moet maken en zich kan laten dopen, maar dan op grond van zijn eigen keuze en eigen
belijdenis van het geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Het spreekt natuurlijk ook vanzelf dat we graag de vruchten van de bekering willen zien. Als je
christen wordt, dan ben je niet meteen volmaakt, maar ruim je wel dingen op uit je oude leven en
neem je afstand van de wereld.


5. Bent u gedoopt?
De vraag aan u is natuurlijk of u ook bent gedoopt. We bedoelen dan dus niet een eventuele
doop/besprenkeling als kind door uw ouders, maar een doop door onderdompeling na uw bekering.
Het is niet belangrijk in welke christelijke  gemeente, of dat u bij geest vervulden thuis  bent gedoopt, maar wel dat uw doop
ook inderdaad de doop is die God bedoeld.
Als u nog niet bent gedoopt, dan wil ik u vragen hierover te bidden. U moet zich niet laten dopen
"omdat dat zo hoort", maar omdat u zich realiseert, dat God dat van u vraagt.

 

 

 

 

Wanneer ben je klaar voor de doop?


De vraag van veel opgegroeide tieners en jong-volwassenen is "Wanneer ben ik er klaar voor om me te laten dopen?".

Hierin hoor ik vaak de angst of ze al goed genoeg zijn, of ze niet nog te veel zonde doen.

"Is het hypocriet om je te laten dopen als je er nog zonden zijn waar je maar niet vanaf komt?"

Wat we denken over de doop wordt gevormd door twee verschillende dingen.

Ten eerste door wat we om ons heen zien, en ten tweede door wat we erover leren uit de bijbel.

Laten we naar allebei kijken.

Wat wij soms denken over de doop (maar wat niet klopt)

Regelmatig is er een doopdienst waarin we getuigenissen horen van de dopelingen.

Deze vertellen vaak over hoe ze de volgende stap willen zetten in het geloof door zich te laten dopen.

Het zijn vaak mensen die al maanden, zo niet jaren, in Jezus geloven en naar de kerk komen.

"Waarom laten ze zich nú dopen, vraag je je af?

Ze zullen nu wel goed genoeg christen zijn, en hiervoor nog niet.

Waarom zijn ze nu wel goed genoeg? Misschien dat ze veel zijn gegroeid en erg stevig in het geloof staan."


Je kijkt dan nog even goed naar jezelf en bedenkt wat je allemaal nog fout doet; hoe je soms nog roddelt en niet zo makkelijk anderen over Jezus vertelt.

"Ik zal er vast nog niet klaar voor zijn", denk je dan misschien.


Dit is wat er veel, verkeerd, gedacht wordt :


Er wordt door velen (misschien onbewust) gedacht dat je jezelf christen mag noemen als je redelijk enthousiast bent voor Jezus, en al minder zonde doet dan voordat je tot geloof kwam.

Als je dan doorgroeit in het geloof, kun je wat hoger komen in het plaatje (minder zonden doen) en meer naar rechts (iets radicaler worden). Dan ben je op een gegeven moment klaar om je te laten dopen.

Er is alleen 1 probleem met dit plaatje: Het is niet wat de bijbel zegt! Daar vergissen we ons dus soms in.

Wat de bijbel zegt over wanneer je klaar bent voor de doop

Wat zegt de bijbel er dan over? In de bijbel staat alles uitgelegd over de oorsprong van de doop, en wat het precies betekent.

Hier gaat het natuurlijk om, wat de bijbel erover zegt, en niet wat anderen zeggen!

Maar het lastige is dat de bijbel alleen maar schrijft over mensen die nét tot geloof zijn gekomen, daarvoor nog nooit van Jezus hadden gehoord.

Dan is het soms lastig dit te vertalen naar jou zelf in de 21e eeuw.

Toch kunnen we hierin lezen wanneer je klaar bent voor de doop.


Ook staat er wanneer je eigenlijk een christen bent, Jezus stelt namelijk eisen om een leerling van Hem te kunnen zijn.

Het gekke is dat die twee vlakken, christen zijn en klaar zijn om je te laten dopen, precies op dezelfde plek zitten volgens de bijbel. Kijk:

 

Je bent Christen als je in Jezus gelooft, 100% voor Hem leeft en alles voor Hem over hebt.

Het maakt niets uit of je nog heel veel moet leren, moet stoppen met schelden, porno kijken, roddelen.

Als je dat maar wil veranderen en daar je best voor doet omdat Jezus dat van je vraagt. 

In Luc 14:25-35 zegt Jezus namelijk: 

Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.  ...

Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. ...

Wie geen afstand wil doen van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn!

Alle ergste zondaars die zich aan Jezus overgaven, waren welkom! (denk aan Zacheüs) 

Het gaat er dus niet om hoe perfect je al leeft, alleen om of je Jezus belangrijker vindt dan al het andere in je leven.

 

In het volgende stuk kunnen we lezen hoe lang en hoe goed christen je moet zijn voordat die zich laat dopen:

Een reiziger was het oude testament aan het lezen en vroeg aan Filippus: “Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?” Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderwerg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de reiziger zei: “Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” “Als je gelooft met heel je hart, is het oké”. Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de reiziger, waarna Filippus hem doopte.

 

Ben jij al klaar om je te laten dopen?

 

Beantwoord nu deze 2 vragen:

  • Hoe lang was die reiziger al christen toen hij zich liet dopen?
  • Hoe perfect leefde hij al?

Het antwoord is dat hij nog geen dag geloofde. Daarom heeft hij geeneens tijd gehad om een beter christen te worden! Hij geloofde in Jezus "met heel zijn hart" en dat is genoeg!

Denk je dat hij na z'n doop nog zondigde? Ik weet zeker van wel. De doop is namelijk eigenlijk je geboorte als christen. Pas na je geboorte hoef je te groeien. Zeggen dat je van je zonde af moet zijn voordat je je laat dopen is hetzelfde als zeggen dat een baby pas geboren mag worden wanneer hij kan lopen en praten. Je hoeft je dus ook geen zorgen te maken dat je perfect moet leven nadat je gedoopt bent, want dat kan niemand behalve Jezus zelf.

 

 

 

 

 

Doop in de Heilige Geest:

Zien we tegenwoordig nog wel dat mensen door de Heilige Geest gedoopt zijn?
Allereerst wil ik duidelijk maken dat de doop of gedoopt worden door de Heilige Geest een heel verschil is.
Ik neem aan dat jullie begrijpen, dat daar duidelijk verschil in zit.
De doop van de Heilige Geest ga ik nog meer uitleggen. Zoals jullie weten werden o.a. de discipelen gedoopt met de Heilige Geest en later nog veel meer mensen.
Op die Pinksterdag kwam de Heilige Geest als een geweldig gedreven wind. Van boven af. Toen zagen de mensen vlammen van vuur op hun hoofden.
De uitstorting van de Heilige Geest kwam met duidelijke tekenen, vlammen van vuur zat op een ieder zijn hoofd. En ze spraken vreemde talen, zodat een ieder die daar was het Evangelie in zijn eigen taal kon horen.
Hoe zit dat tegenwoordig, is dat er nu nog dan?
Ja, dat is er nog. Al is het niet meer zo duidelijk met zulke zichtbare tekenen. Je ziet geen vlammen als van vuur meer op iemands hoofd.
En hoe word je dan gedoopt met de Heilige Geest? Dat kan door de verkondiging van Gods Woord. Handelingen 11 : 15,16 En door handoplegging. Handelingen 19 : 6
Deze doop van de Heilige Geest is niet iets wat je zomaar overkomt, het is namelijk ook iets wat we ontvangen in ons hart. Namelijk een stroom van levend water.
Wat wil dat zeggen?
God is de Bron van levend water en in Hem vinden we een stroom van levend water. Wanneer we in Hem blijven, dan zal dat nooit opdrogen. Dan worden we in Zijn Geest gedrenkt, om zomaar te zeggen. Dan mogen we voortdurend gevoed en gelaafd worden door Zijn Woord en Geest. Dan is Jezus Christus alles voor ons.
De Heilige Geest zal ons nooit iets opdringen, Hij is geen dictator of zo. Hij is onze Trooster en onze Onderwijzer. Hij dwingt je niet om dingen te doen.
Je zult ook niet méér van de Heilige Geest ontvangen dan de mate, waarin je bereid bent je aan Hem over te geven.
Sommige mensen, die de doop van de Heilige Geest ontvangen hebben, hebben er maar weinig zichtbaar voordeel van, omdat ze naderhand niet bereid zijn zich door Hem te laten leiden, adviseren, onderwijzen en sturen.
Nogmaals de Heilige Geest dwingt en forceert niemand.
De doop van de Heilige Geest vraagt een leven van totale onderwerping en wachten op God. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het is gemakkelijker om vervuld te worden met de Heilige Geest, dan vervuld te blijven met de Heilige Geest.
Wat belangrijk is dat we de geestelijke wapenrusting (hoofdstuk 6 van Efeze) aandoen. Als je alle zes de onderdelen van de wapenrusting aandoet, ben je van top tot teen gedekt. Maar als je één onderdeel weglaat, ben je niet meer helemaal beschermd. Stel je voor dat je de helm vergeet, dan staat je hoofd bloot aan aanvallen van de vijand. Daardoor is het gedachteleven onbeschermd, wat bij veel van ons christenen zo is. Dan lijdt je aan hoofdwonden. (negatieve, cynische of onreine gedachten bijvoorbeeld) En daardoor verlies je de kracht om het zwaard en schild te hanteren.
De doop van de Heilige Geest is een geestelijke ervaring. Je betreed een nieuw gebied. En dan krijg je daar ook meer aanvechting van satan.
Een voorbeeld uit de Bijbel.
Jezus werd gedoopt door Johannes in de Jordaan. Maar gelijk toen Hij uit het water opklom daalde de Heilige Geest op Hem neer en werd Gods Stem gehoord uit de hemel: ‘Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!’ Markus 1 : 11
Gelijk daarna gebeurde er dit: ‘En terstond dreef de Geest Hem uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht door de satan; Markus 1 : 12
Dat is misschien niet wat je zou verwachten na zo’n prachtige gebeurtenis, maar wel de geestelijke realiteit. Hetzelfde kan gebeuren in jouw leven, de satan valt aan en probeert te verleiden, je van God af te trekken.
Wat zei Jezus tot drie keer toe: ‘Er staat geschreven…’ Hoe belangrijk is het geschreven Woord van God. Wat hebben we dat hard nodig!
Bestudeer je Bijbel ijverig en ken hem. Onthoud dat zelfs satan uit de bijbel citeert. Je moet hem kunnen weerleggen om hem te kunnen verslaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om het Woord van God op te pakken. Als je dat doet, zal de Heilige Geest het door jou heen gebruiken. Maar als je dat niet doet, kan de Geest het ook niet gebruiken en ben je weerloos.
De Heilige Geest en het Woord van God zijn dus altijd in eenheid met elkaar.
Gedoopt zijn in de Heilige Geest is geen vervanging voor gehoorzaamheid aan het Woord van God. Als mensen zeggen, dat ze Gods Woord niet menen te hoeven gehoorzamen, omdat de Heilige Geest ze zogenaamd een andere weg heeft ingegeven, gelooft hen dan niet. De Heilige Geest is altijd in lijn met het Woord van God!
Alles goed en wel, maar waar is de doop van de Heilige Geest nog meer voor bedoeld?
Een kracht om te getuigen. Handelingen 1 : 8
Om te bidden. Romeinen 8 : 26, 27
Om te onderwijzen. Johannes 16 : 13, Johannes 14 : 26
Om Jezus Christus te verhogen.
Om leiding van Hem te krijgen. Johannes 16 : 13
Te bidden voor zieken Romeinen 8 : 11
Voor eenheid 1 Korinthe 12 : 13
Om vruchten van de Geest te ontvangen Galaten 5 : 22
Om geestelijke gaven van Hem te ontvangen 1 Korinthe 12

 

Wilt u gedoopt worden zend mij dan een mailtje! Welkom thuis! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.