Hoe worden gelovigen gedragen door God?

 

De Heer heeft ons lief, ja ondanks de fouten die we nog maken. De Heer keurt onze fouten natuurlijk niet goed, maar we mogen hoe dan ook toch Zijn kind blijven. Jezus heeft ons niet aanvaard, omdat wij zulke goede en aardige mensen zijn, maar ondanks het feit dat we dat nogal eens juist niet zijn. Hij aanvaardt en bemint ons zoals we zijn, dus mét al onze zwakheden, gebreken en mislukkingen. Nogmaals, Hij keurt die niet goed, maar schrijft ons er evenmin om af. En in dat licht behoren we ook elkaar lief te hebben en te aanvaarden dus ongeacht de fouten en verschillen die er zijn. Deze bemoediging is natuurlijk voor iedereen die het wil lezen, maar mogelijk is het voor iemand heel speciaal bedoeld. Als er bijvoorbeeld geen hoop meer is voor je relatie, je hebt alleen nog maar de scherven over van wat eens een huwelijk was, dan wil ik tegen je zeggen dat er toch nog hoop is bij de Heer. Hij kan alle scherven weer terug plaatsen op de juiste plek, Hij kan helen en herstellen en zelfs de barsten wegnemen. Dat kan Jezus als geen ander, Hij kan zelfs wonderen doen met gebroken spullen.

Natuurlijk, soms vermaant en corrigeert Hij Zijn kinderen, dat is ook waar, een goede ouder zal dat ook doen. Je laat je kind maar niet z'n gang gaan, ook dat is liefde. De Heer wil ons voor onze ondergang behoeden, daarom waarschuwt Hij ons. Misschien heb je de vermanende toon van de hemelse Vader zelf wel eens gehoord. Dat kan soms ook heel ver gaan. Iemand schreef ons dat God haar enkele malen gezegd had dat ze een relatie met iemand, waar ze al een poosje contact mee had, moest verbreken. Daar had ze moeite mee en ze stelde het steeds weer uit, maar uiteindelijk was ze gehoorzaam. Later was ze God echter dankbaar en zag ze in, waar God haar allemaal voor bewaard had.

Gods liefde laat niet los, Hij is trouw, zelfs als wij ontrouw zijn, want echte liefde is trouw. Zonder liefde verdwijnt ook de trouw. En ja, zonder de Heer kan dat gebeuren op allerlei vlakken van ons leven. Vandaar de vele echtscheidingen in deze tijd. Dat zeggen we heel voorzichtig, want we willen niemand veroordelen of pijn doen. Het ligt ook niet altijd aan jou, maar mocht het wel zo zijn, dan nog, wat ben ik blij dat we altijd bij Jezus terecht kunnen. Iedere keer besef ik weer opnieuw, we hebben Jezus nodig.

Neem vandaag even tijd voor gebed en vraag Hem door Zijn Woord en Geest tot je te spreken. Of misschien wel op een andere wijze, Hij wil tot je spreken, ik geloof het zeker. Als je stil bent zul je Zijn stem horen en Zijn liefde voelen.

Als je gebed of advies nodig hebt, laat het mij maar weten, ik sta graag voor jou klaar!

 

 

 

 

GOD BRON VAN ALLES

Creëerde Adam en Eva...

Zij waren in het paradijs en daar was geen zonde, zelfs al liepen zij naakt rond er was geen schaamte omdat er geen zonde bestond, zij waren zuiver in handelen en gedachten, maar aten van de boom van goed en kwaad en zondigden daarmee tegenover God, omdat God met hen een verbond gesloten had dat zij alles mochten eten maar niet van die ene boom van goed en kwaad.

Maar Satan de gevallen engel vermomde zich als een listige slang en verleidde Eva en Eva Adam, plots viel het hen op dat zij naakt rondliepen, en ze kleedden zich met bladeren aan, ook als God tevoorschijn kwam duikten zij weg omdat ze wisten dat ze niet langer rein waren, er kwam duisternis over het paradijs, we zien een beeld verschijnen van een menselijke natuur wat wil zeggen een zondige natuur, een zondig denken en handelen.Wat is nu een zondige menselijke natuur?

We zien mensen in angst, mensen kampen met fobieën, mensen creëren limieten, mensen zijn ziek, hebben een beperkt denken, mensen zijn gesloten, mensen hebben verwachtingen van anderen, ze kunnen zichzelf niet bedwingen, zijn opvliegend, ijdel, trots, liegen, houden niet van het licht, leven liever in het duister en s'nachts, denken in tijd en 'tijdelijk', mensen creëren voorwaarden, mensen trekken zich ook terug van de wereld en isoleren zich, mensen kunnen brutaal zijn en apathisch, mensen verzwakken door los te zijn van God. Ook denkt men, wat mij overkomt is de schuld van anderen, onwaar! Dit is een dood geloof, nietig en verspilling van een mensenleven.

Hoe blijf je in de cirkel van zonde? Door televisie de brainwashing machine van de eeuw, politiek, religie, geldzucht, mens horig ipv. godhorig, mensen proberen altijd zelf een oplossing te bedenken in plaats van te denken wat God ervan zou vinden, of hoe God dit zou oplossen, cultuur, tradities, verslavingen etc.

Deze mensen weten niet dat er méér is, zij weten niet wat ze doen door gebrek aan kennis, je kunt hen ook maar weinig kwalijk nemen.

Deze mensen denken dat het leven betekent: zweten, eten en sterven! Maar het léven is vreugde, genieten en eeuwig léven!

Deze mensen moeten terug op zoek gaan naar God, en kijken hoe ze die verbinding terug kunnen maken. U begrijpt dat deze mensen nog actief moeten werken naar bevrijding.Hoe loste God dit op?

Hij maakte Adam2.0= Jezus.

Adam bracht de zonde in de wereld en Jezus herstelde deze zieke wereld, door met alle ziekten en zonden van de gehele mensheid, u hoort het goed die geweest zijn en nog gaan komen dus op zich te nemen bij zijn eigen doop en ermee te sterven op Golgotha. Wie geloofd in Jezus en ook weet dat hij is verrezen, zodat wij door Hem het eeuwige leven beërven, wordt vrijgemaakt van zonde en wordt een nieuw rein mens apart gezet voor God. Want er zullen steeds twee werelden zijn tot het einde der tijden, één die God kent, en één los van God.Wat zien we bij mensen die bekeert zijn tot Jezus?

In plaats van angst is er liefde, het is er gewoon zonder er iets voor te moeten doen, dat is Jezus die in het hart van de bekeerling komt wonen. Ze dragen de Gods-geest in zich, de Heilige geest die hun leidt en liefheeft. Zij hebben een stille en zachte stem. Deze mensen zijn verlost en vrijgekocht met Zijn bloed. Deze mensen dragen de waarheid in zich. Deze mensen hebben rust want Hij is in hun. Ze kennen de ware bon waaruit ze kunnen putten. Ze zijn vrij, eerlijk, altruïstisch en ze werken vanuit liefde. Ze voelen zich aangetrokken door het licht, in mensen, en houden van duidelijkheid, transparantie, hebben niets te verbergen.

Wie pas bekeert is tot Jezus zal merken dat de taal van God langzaam meer en meer toeneemt, ipv. de eigen taal.

Deze liefde van God voor Zijn kinderen heet Agape liefde, dit is een onuitputtelijke liefde zonder voorwaarden 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar. Dit is ware vrijheid als je deze stroom gevonden hebt in uw lichaam.

Bij deze Agape liefde, wil u altijd geven aan anderen, niet nemen! Dit is de natuur van God, blijf erin geworteld!

 
De sleutel tot al jouw zegeningen!

Veel mensen willen graag Gods zegeningen in hun leven. Maar ze beseffen niet dat ze zichzelf in de positie moeten brengen om die zegeningen te kunnen ontvangen. Ontdek vandaag nog de sleutel tot Gods overweldigende zegeningen in jouw leven! Positieve mensen tegenover negatieve mensen. Als jij gelooft dat dit het seizoen is van Gods beloften en zegeningen, bepaalt dit ook je levenshouding en de manier waarop je denkt, praat en leeft. Mensen die in de overwinning leven, zijn over het algemeen positief ingestelde mensen. Positieve mensen willen graag dat ook andere mensen in de overwinning leven en zullen slagen. Het tegenovergestelde is ook waar. Negatieve mensen trekken altijd alles en iedereen – bewust of onbewust – naar beneden. Ze praten altijd in mineur. De somberheid druipt ervan af. Zij kijken altijd naar de omstandigheden. Jezus zei:‘ De dief (de duivel) komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om Mijn schapen leven in overvloed te geven.’ – Johannes 10:10De duivel wil dat je alleen blijft kijken naar de omstandigheden, je tekortkomingen en fouten. Dit is zijn geheim en tactiek. Als hij je focus kan vasthouden op je oude natuur, dan mis je alle zegeningen die God jou wil geven. De sleutel tot Gods zegeningen ie God jou geeft tot al Zijn zegeningen, is om God op de eerste plaats in je leven te stellen. Het geheim van overwinning in je leven is: GOD EERST! Dat is wat God zegt in Zijn Woord. ‘Verheug je in de HERE, dan zal Hij je geven wat je nodig hebt en waar je naar verlangt.’ – Psalm 37:4‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van Zijn wil de hoogste plaats in je leven. Al het andere zal je dan geschonken worden.’ – Mattheüs 6:33Het eerste gebod Mozes bracht de wetten van God over op het volk van Israël. Op de berg Sinaï kreeg hij van God de Tien Geboden. Het eerste gebod was het draagvlak voor alle mensen om naar te leven. Het eerste gebod overschaduwt alle andere geboden. Dat wil zeggen: als je je niet aan dat eerste gebod houdt, heeft het geen enkele zin om je wel aan de andere geboden te houden. Dit eerste gebod lezen we in Exodus: ‘Ik ben de HERE, jullie God, die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Je mag geen andere goden aanbidden dan Mij.’ – Exodus 20:2-3Dat wil zeggen: alleen God is God en Hij wil op de eerste plaats in jouw leven staan. Als jij zegt dat de God van de Bijbel jouw God is, dan zegt God: ‘Oké, ik wil jouw God zijn, maar dan wil Ik niet dat jij een andere god naast Mij hebt.’ Met andere woorden: God deelt Zijn glorie en heerlijkheid met niemand. De zegeningen gaan samen met het eerste gebod Dat eerste gebod is onze verzekering om door God gezegend te worden. Met dat eerste gebod brengt God ons op de positie waar Gods plan voor ons leven in vervulling kan gaan. En Gods plan is om ons te zegenen, te beschermen, te behoeden, te bewaren en te voorzien in al onze noden. Het is een goed plan, want God is een goede God. God zegt: ‘Ik weet welke plannen Ik voor jou heb. Met deze plannen heb Ik je geluk voor ogen, niet je ongeluk. Ik wil jou weer een toekomst en nieuwe hoop geven.’ – Jeremia 29:11Stel jezelf de vraag: ben ik op de plaats waar God wil dat ik ben? Als je niet op de juiste plaats bent, dan verwerp je daarmee zelf de gunst en zegen van God in jouw leven. Het werkt beide kanten op. Maar als je God op de eerste plaats in je leven hebt staan, dan ben je op de plaats waar je al Zijn zegeningen kan, mag en zal ontvangen. De naam van Jezus doet wonderen Jij bent deel van Gods gezin. Hij is jouw Vader; jij bent Zijn kind. Het noemen van de naam van jouw Vader doet de vijand verlammen, beven en sidderen. Door het noemen van Zijn naam liet de farao Gods volk gaan; spleet de Rode Zee; sloegen de vijanden op de vlucht. Het noemen van de naam van Jezus doet voor Gods kinderen grote wonderen. Je geld, baan, functie, titels enzovoort kunnen nooit voor elkaar krijgen wat Zijn naam voor elkaar krijgt .Bereid je voor op jouw lentejaar! vraag: ben jij in staat om goed om te gaan met alle zegeningen die God jou in dit lentejaar wil geven? God wil jou zo overweldigend zegenen, dat het de aandacht van iedereen om je heen trekt. Een overweldigende zegen die al jouw verwachtingen te boven gaat. Bereid je voor op jouw lentejaar van een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat van Gods overweldigende zegeningen! Breng jezelf vandaag in de juiste positie door God op de allereerste plaats in je leven te stellen. Dit geldt voor elk gebied van je leven: in je huwelijk, je gezin, je familie, je vriendschappen, je werk, je geven, je bezittingen enzovoort. Dan zegt God:‘ Dan zal je zien dat Ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over je zal uitstorten.’ – Maleachi 3:10Tot slot, verwacht dat dit jaar jouw lentejaar is met overweldigende zegeningen van God!

 

Gebed Bid met mij mee:

‘Here God, dank U voor Uw liefde, goedheid en genade.

In alle seizoenen van het leven bent U goed en zorgt U voor mij.

Ik geloof dat U een goede toekomst voor mij heeft.

Ik verwacht Uw overweldigende zegeningen in dit jaar.

Help mij om U altijd op de eerste plaats te stellen in mijn leven.

Ik wil U volgen en gehoorzaam zijn.

Dank U dat U gekomen bent om mij leven en overvloed te geven.

In Jezus’ naam bid ik dit. Amen.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

De energieprijzen al eens goed bekeken?

Zorg ook voor uw eigen kostbare energie,

want die is onbetaalbaar!!!

 
Neem eens afstand om uw leven te bekijken,
te observeren, om goed te kunnen zien waar u nu staat
en hoe er bepaalde zaken kunnen aangepast worden waardoor je verder kan groeien,
want bij groei hoort verandering, en bij verandering telkens een aanpassing,
maar weet dat die aanpassing nodig is,
het is telkens een beetje van jezelf loslaten om meer van God te kunnen ontvangen,
dat is groei, in feite ter voorbereiding op de eeuwigheid,
Hij heeft al een kamer voor ons klaar, zijn wij klaar?
 
Groeien doen we door telkens te luisteren naar ons hart,
wanneer we een juiste weg inslaan is ons hart vol vreugde,
wanneer er iets niet klopt in ons leven dan voelen we dat ons hart niet vrij is, of niet vreugdevol is,
als een vogeltje dat wel leeft maar niet zingt.
 
Wanneer wij van de vreugde hebben geproefd willen wij deze niet, nimmer, nooit nog kwijt,
het is het kostbaarste geschenk maar dit kan alleen wonen in een onbezorgd hart.
 
Daarom is stilte nodig om de stem van God te verstaan,
praten met God, jezelf erin oefenen dagelijks,
dan komen de oplossingen, meestal heel simpel, dan komt het erop aan of je de stappen echt zet.
Vele mensen gaan de weg niet van het hart, luisteren niet naar Zijn stem,
dat is zo spijtig want men hoeft niet gebroken rond te lopen, eenzaam of ziek.
 
God wil Zijn kinderen vreugdevol en gezond en heeft daarvoor de weg vrijgemaakt
door Zijn Zoon Jezus te geven voor de redding van de zielen,
want daar gaat het om of uw ziel gered is of niet,
is uw geest met God kunnen samensmelten in dit leven dan wordt u behouden en hebt u eeuwig leven, waarom?
 
Omdat God was, Is , en altijd zal Zijn, en wij kunnen deelnemen aan Zijn Geest, zo worden wij ook behouden voor altijd!
 
Ik hoop dat u niet denkt dat dit korte reisje op aarde HET is,
neen beste vrienden, deze reis is ter voorbereiding op de eeuwigheid die komen zal.
Als wij nu reeds al het materiële kunnen loslaten hier op deze aarde dan is dit een garantie op vreugde en gezondheid.
 
Wat is dan het materiële kan u denken, wel dat is alles waarvan u denkt dat u het bezit,
uw huis, uw wagen, uw grond, uw partner, uw kinderen en familie, uw geld, uw talenten, uw eigen lichaam!
Want wanneer de bezorgdheid over uzelf is weggevallen komt u in ware vrijheid.
 
Het is een proces, daarom is telkens naar uw hart luisteren de boodschap,
luisteren naar wat de volgende stap is.
Ikzelf ben nu drie jaar wedergeboren en ik merk dat de laatste kettingen zichtbaar worden,
kettingen die durven de weg tot God blokkeren,
weet dat het altijd geestelijke kettingen zijn,
een geestelijke strijd die we voeren naar de zuiverheid.
 
Waarom is er dan strijd? Wel satan leeft ook nog, hij is ook aan het werk via demonen
in onreine mensen en spullen (kan gek klinken maar is wel degelijk zo) om jou kost wat kost in zijn kamp te houden.
 
Maar wij hebben de tools gekregen om ons te beschermen, we hebben de heilige geest,
we kunnen aanbidden, het Woord tot ons nemen,
in Zijn tegenwoordigheid treden wanneer wij maar willen, zingen,
wist je dat door de Naam van Jezus te roepen de satan bibbert!
 
De Heilige Geest van God laat u ook duidelijk zien waar het probleem zit,
waar uw vreugde wordt gestolen,
dat is heel fijn maar ook soms lastig, omdat het nogal dikwijls de mensen zijn die het dichtst bij u staan u volledig in hun bezit willen.
 
Het is dan aan ons met de wijsheid van God die de waarheid is omdat het telkens in en door liefde gebeurt,
om de zaken te benoemen, eerlijk te praten en vooral niets weg te laten.
 
God maakt ons duidelijk, satan komt alleen om te stelen ,
te vernietigen en te verdelgen en zo voel ik mij ook wanneer iemand mijn vreugde wegneemt,
dan is mijn vreugde gestolen, mijn hart deels vernietigt, en men heeft getracht het leven kapot te maken.
En opgelet, ze gaan altijd listig te werk, waarheid wordt verdraaid,
en meestal de reden daarvoor is dat men wel weet van uw reis naar de zuiverheid,
en iemand die graag in het duister lééft steigert al bij de waarheid of bij een persoon van het licht.
 
Dus altijd gaan deze mensen oordelen over u waarover het ook gaat.
Het zijn eigenlijk niet deze mensen, maar de demonen in hun die ze hebben binnengelaten,
ja demonen komen binnen wanneer u roddelt, porno kijkt, jaloers bent, wrok koestert,
ijdel bent, trots hebt, new-age doet en zo meer, ah allemaal deuren waar de satan heel blij mee is.
 
Deze mensen zonder kennis van goed en kwaad kunnen we ook maar weinig kwalijk nemen,
maar we kunnen wel proberen uit te leggen hoe een bepaalde reactie aanvoelt.
 
Deze mensen zijn ook op weg dat is zeker, maar laat ze niet te lang jou energie stelen,
laat ze niet te lang aan het woord, het is niet opbouwend,
let op het gaat alleen over hunzelf, ze zijn zo briljant, hebben zoveel diploma's, zijn zo creatief,
zijn echte kunstenaars, schijnheiligen, het lijkt alsof ze een ongelooflijk leven leiden,
maar zonder God gaat alles even vluchtig weer voorbij.
 
En wanneer zij alleen zijn weent hun hart, niet voor u hoor, nee neen voor hunzelf.
Dus opgelet, en wapen jezelf want ze kunnen uw vreugde in een oogwenk stelen,
we kunnen ons dan gelukkig weer reinigen met het Woord en de liefde van Jezus,
maar telkens kost dit extra tijd, tijd die we beter kunnen gebruiken.
 
Wilt u constante vreugde ga dan opruimen,
opruimen wat u niet goed doet.
 
Toegegeven ik ben het ook moe om mezelf te moeten reinigen omdat ik mij weer heb laten doen,
zoals ik al zei het is een proces, een proces van groei.
 
Waarom ben ik dit moe, wel omdat God de Bijbel liet opschrijven door Zijn Geest,
deze kennis is voor iedereen bestemd, niemand uitgezonderd.
Er staat duidelijk in het Woord, hoe wij vreugdevol, vrij en gelukkig kunnen leven
én hoe wij zelfs eeuwig leven ontvangen!
Wat wil een mens nu nog meer?
 
Er staat ook duidelijk in het Woord welke de eigenschappen zijn van een zuivere geest en van een onreine geest.
Het is elk voor zich om zich aan de Waarheid te onderwerpen
en ja ik kan mij hierin nog eens druk maken, omdat ik recht sta voor de Waarheid en dat de mens zonder kennis ervan te veel zevert,
en rond de Waarheid draait in plaats van ze gewoon aan te nemen,
die Waarheid komt van de Allerhoogste!!!
 
Van uw eigen Papa die u wil beschermen en gelukkig zien,
van Uw Papa die uw naam al wist voor u verwekt werd, uw Papa die uw hart door en door kent,
uw Papa die jou nooit heeft verlaten en geduldig wacht tot Zijn hand de jouwe terug mag vastnemen...
Krak, boem patat, op dat moment scheurt de hemel open tot aan de aarde,
tot aan jou hart, Zijn hart raakt het jouwe aan, dat voel je, dan beef je,
dan komt Zijn liefde in jou, dan weet je, dan wordt je, dan ben je, dan... ben je thuis!
 
De mens los van God maakt zich voortdurend zorgen omdat hij niet weet dat iemand het voor u opneemt,
het enige wat u hoeft te doen is bidden.
 
De mens los van God wil altijd in discussie gaan, maar wie weet, is.
 
De mens los van God wil steeds het laatste woord, hij heeft nood aan zichzelf te overtuigen,
maar wie God kent hoeft niet meer te overtuigen, hij weet.
 
De mens los van God houdt van alle wereldse zaken,
haakt zich erin vast, wil niets lossen, op de duur wordt de rugzak een autocar...
 
De mens los van God weet alles beter dan God,
is veel intelligenter dan God, echt waar, heeft wel dagelijks pijn en kopzorgen,
paniekaanvallen, fobieën, hoge bloeddruk... maar iedereen heeft dat toch...
 
De mens los van God is trots op wat hij zelf heeft bereikt,
maar weet niet dat wat men doet zonder Gods leiding verloren gaat.
 
De mens los van God denkt dat lust bij liefde hoort,
of kent het onderscheidt niet, lust is een ziekelijke demoon in de mens waarvan de mens bevrijdt moet worden,
het maakt kapot, het is pervers.
 
De mens los van God klaagt steeds en beseft niet dat klagen versagen is,
dat je jezelf eigenlijk vernietigt.
 
De mens los van God is hebzuchtig, wil pronken
en kan heel moeilijk geven, o het is zo pijnlijk te geven.
 
De mens los van God wil zoveel bezitten maar beseft niet
dat hij hier weggaat zoals hij hier gekomen is.
 
De mens los van God denkt dat hij zoveel moet doen om graag gezien te worden,
maar Jezus zegt, kom maar zoals je bent, ik heb op jou gewacht Mijn kind!
 
De mens los van God steelt de vreugde bij anderen,
door geklaag maak je eigenlijk misbruik van de ander, stop met klagen en lees je Bijbel,
ontdek Wie Jezus is en uw geklaag houdt op.
 
Wie Jezus kent kent de Vader, deze mensen zijn altijd tevreden,
of men nu materiële schade lijdt of fysieke pijn lijdt of tegenslagen heeft
weet hij ook dat dit nodig is voor groei, beproevingen maken je sterker!
 
Een echte Christen draagt zijn leed zelf en u gaat het zelfs niet opmerken!
 
De mens los van God kan niet luisteren,
uw zin is nog niet ten einde en hij heeft het gesprek terug op zichzelf gericht.
 
Ook heeft men een stortvloed aan woorden en dat komt omdat men voortdurend zichzelf wil bewijzen,
het is echt beter minder te spreken maar na te denken wat en hoe u zal spreken.
 
Bekijk eens uw energiepijl na zo een coversatie!
 
Zorg dat er in uw woorden vernieuwende kracht ligt.
 
Wie weet kan zichzelf wegcijferen,
maar ook hier doe dit niet te lang!
 
Wat kunnen wij hieraan doen?
 
Het is belangrijk dat wanneer we mensen ontmoeten hun duidelijk maken waar wij voor staan,
voor de Waarheid van God, en als we kunnen vertellen over het evangelie,
Zijn boodschap is dat natuurlijk prachtig, maar meestal loopt het anders,
mensen die de boodschap willen horen en zelfs honger hebben om geestelijk gevoed te worden zijn reeds "mensen van vrede",
deze mensen zijn klaar voor de volgende stap.
 
Maar wij staan recht voor vrijheid, en deze komt door de Vader te kennen, ofwel wordt dat gerespecteerd, ofwel niet.
 
Maar waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over, dus horen zullen ze.
 
Vrijheid is het omgekeerde van beslag leggen op iemand of domineren, vrijheid is loslaten.
 
Wie wil bezitten zit met een demoon, en ja die moet worden losgelaten naar de diepste diepten in de zee!
 
Wie het Woord leest in geloof wordt vrij,
geloof mij dat wil iedereen.
 
Amen
 

 


 

L ieve broers en zussen

in Jezus,

en aan allen die op weg zijn

van harte welkom,

 

 

 

God is goed, God heeft ons zoveel te bieden waarvan wij stilaan meer en meer kunnen ontvangen, kunnen wij ons reeds voldoende openen om Hem te ontvangen? Willen wij veel ontvangen, laat ons dan hier op de aarde maar veel gaan loslaten, loslaten wordt gemakkelijk als je God ontmoet, Zijn aanwezigheid waarneemt en Zijn grootheid voelt, Hij is echt en Hij lééft.

 

Hij leeft in en rond ons. God is goed, maar God is ook Heilig! Wij moeten ook streven en als enige doel voor ogen hebben deze Heiligheid te bereiken, het is een proces van loslaten en voelen, loslaten en verdergaan, loslaten en opluchting voelen, loslaten en blij zijn, loslaten en weten dat het goed is, loslaten en besef van een stapje dichterbij... Gods Volheid!

 

We beginnen allemaal onderaan, niemand uitgesloten! En stukje voor stukje groeien wij naar Hem toe zoals een baby die volwassen wordt.

 

De vraag is hoe dichtbij mag God bij jou komen? Tot aan jou voordeur? Laat je Hem ook binnen in jou huis? Hoe voelt het om voor Hem te staan? Mag Hij met jou dineren? Bent u nog beschaamd om over Hem te vertellen? Mag Hij je masker afzetten en eens in jou hart kijken? Wat zou Hij daar vinden als Hij een kijkje neemt?

 

Weet lief kind, dat wat er daar ook op de bodem van jou hartje ligt die niet van Hem afkomstig is, Hij het zal wegnemen en deze lege plaats zal vullen met Zijn onuitputtelijke liefde. Hij zal je dan vragen er niet meer naar terug te keren ook, want Hij nam het weg! Als God iets wegneemt dan is het blijvend weg, alleen de duivel ligt op de loer om het terug te plaatsen, wees op je goede lieve broer en zus! Wapen jou dagelijks met Zijn Woord, blijf in Hem, Hij is de wijnstok, G od houdt zo van Zijn kinderen, Jezus heeft er alles aan gedaan om Zijn liefde te tonen, en wat voor een Liefde!

 

 

Welkom op www.godsbelofte.com

 

Persoonlijke bevrijding?

Stuur mij een mailtje, wees niet bang, op deze uren zijn wij samen in Zijn liefde, daar waar alles mogelijk wordt! Hij wacht op jou.

 

 

 

 

Wanneer de ogen vocht ophopen, 

en druppelsgewijs starten met lopen,

en je gezicht wordt nat van smart,

ga dán maar naar het Vaderhart.

 

Laat ze maar stromen, 

hou ze niet tegen,

want Hij kent al jouw wegen.

 

Maar wat je dan goed moet weten, 

lief wezen,

God is je aan het genezen.

 

Want geen enkele traan gaat verloren,

ze worden in de hemel herboren,

als gebeden hierboven,

voor al wie God loven.

 

Kostbaarder dan zilver of goud,

is Zijn hart, dat Hij u toevertrouwd.

 

Als een poort, altijd wijd open,

voor wie op Hem hopen.

 

Want in je zwakte rijkt Hij jou Zijn hand,

En richt je terug op in het beloofde land.

 

Zo zuiveren tranen je ziel,

wees dankbaar, en kniel.

 

Dus kom maar lief kind,

recht je rug, 

hou je blik naar omhoog,

Kijk! Je gezichtje wordt weer droog!

 

Je weet terug wie je bent,

een hemels godsgeschenk!

 

Heidi Debruyne 

www.godsbelofte.com